Condicions generals de venda

1. Informació General

La titularitat d’aquest lloc web, https://centredemocratic.cat (d’ara endavant Lloc Web), l’ostenta l’entitat El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista, proveïda de NIF: V58330689. Amb domicili a: Corredossos de baix, 11, 08140 Caldes de Montbui (Barcelona) i email: ateneu@centredemocratic.cat

Aquest document (així com altres documents que aquí s’esmenten) regula les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest Lloc Web i la compra o adquisició de productes i/o serveis (en endavant, Condicions).

A l’efecte d’aquestes Condicions s’entén que l’activitat que El Centre desenvolupa a través del Lloc Web comprèn:

La venda de productes de caràcter cultural com llibres o discos, de formacions, cursos i/o entrades per a esdeveniments, així com també d’altres productes com artesania, samarretes, vestits tradicionals i d’altres, principalment d’entitats i associacions de caràcter no lucratiu.

Així mateix, s’informa que aquestes condicions podrien ser modificades. L’Usuari és responsable de consultar-les cada vegada que accedeixi, navegui i/o usi el Lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment en què se sol·liciti l’adquisició de productes i/o serveis.

Per a totes les preguntes que l’Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions podeu posar-vos en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o, si escau, utilitzant el formulari de contacte.

2. L’Usuari

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d’usuari (d’ara endavant referit, indistintament, individualment com a Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves modificacions ulteriors, sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas.

L’Usuari assumeix la responsabilitat d’un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • Fer ús d’aquest Lloc Web únicament per fer consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.
 • No fer cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una compra d’aquesta índole, podria ser anul·lada i s’informaria les autoritats pertinents.
 • Facilitar dades de contacte veraces i lícites. Per exemple: adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (veure Avís Legal i Condicions Generals d’Ús).

L’Usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes a través d’aquest Lloc Web.

El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. El Centre no assegura que el Lloc Web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui totalment o parcialment. El Centre declina tota responsabilitat que es pugui derivar del dit accés, així com tampoc no assegura enviaments o prestació de serveis fora d’Espanya.

L’Usuari podrà formalitzar, a la seva elecció, amb El Centre el contracte de compravenda dels productes i/o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en què aquestes Condicions estiguin disponibles en aquest Lloc Web.

3. Procés de Compra o Adquisició

Els Usuaris degudament registrats poden comprar al Lloc Web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició online de centredemocratic.cat, durant el qual diversos productes i/o serveis poden ser seleccionats i afegits a la cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic a: “Finalitzar compra”.

Així mateix, l’Usuari haurà d’emplenar i/o comprovar la informació que se li sol·licita a cada pas, encara que, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra.

Seguidament, l’Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que El Centre ha rebut la comanda o sol·licitud de compra i/o prestació del servei, és a dir, la confirmació de la comanda. I, si escau, se l’informarà, igualment, mitjançant correu electrònic quan la seva compra estigui sent enviada. Si escau, aquestes informacions també podrien posar-se a disposició de l’Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.

Un cop el procediment de compra ha conclòs, l’usuari consent que el Lloc Web generi una factura electrònica que es farà arribar a l’Usuari a través del correu electrònic i, si escau, a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web. Així mateix, l’Usuari pot, si així ho desitja, obtenir una còpia de la factura en paper, sol·licitant-ho al Centre utilitzant els espais de contacte del Lloc Web o a través de les dades de contacte facilitades més amunt.

L’Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen el producte i/o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, imatge d’aquest a la seva pàgina del Lloc Web, indicant, a manera enunciativa, però no exhaustiva, i atenent a cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, manera com es duran a terme i/o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o l’adquisició materialitza l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades al Lloc Web podrien ser arxivades i conservades als registres informatitzats del Centre a fi de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que a aquest respecte siguin aplicables, i particularment atenent el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i als drets que assisteixen a els Usuaris conforme a la política de privadesa d’aquest Lloc Web.

4. Disponibilitat

Totes les comandes de compra rebudes per El Centre a través del Lloc Web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o que cap circumstància o causa de força major (clàusula nou d’aquestes Condicions) afecti el subministrament dels mateixos i/o la prestació dels serveis. Si es produïssin dificultats quant al subministrament de productes o no quedessin productes en estoc, El Centre es compromet a contactar a l’Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d’import. Això serà igualment aplicable en els casos en què la prestació d’un servei esdevingués irrealitzable.

5. Preus i Pagament

Els preus exhibits al Lloc Web són els finals, a Euros (€) i inclouen els impostos, llevat que per exigència legal, especialment pel que fa a l’IVA, s’assenyali i apliqui qüestió diferent.

Les despeses d’enviament es troben incloses en els preus finals dels productes tal com es mostren al Lloc Web. Així, El Centre realitza els serveis de lliurament i/o tramesa a través de recursos propis o terceres empreses de l’àmbit de la logística com Correus.

En cap cas el Lloc Web no afegirà costos addicionals al preu d’un producte o d’un servei de forma automàtica, sinó només aquells que l’Usuari hagi seleccionat i elegit voluntàriament i lliurement.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte de les que l’Usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda.

Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crèdit o dèbit.

El Centre utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades de pagament transmeses per l’Usuari durant les transaccions a través del Lloc Web. Com a tal, el Lloc Web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat bancària emissora de les mateixes, si aquesta entitat no autoritzés el pagament, El Centre no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l’Usuari.

Quan El Centre rebi l’ordre de compra per part de l’Usuari a través del Lloc Web, es farà una preautorització a la targeta que correspongui per assegurar que hi ha prou fons per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment que s’enviï a l’Usuari la confirmació d’enviament i/o confirmació del servei que es presta en forma i, si escau, lloc establerts.

En tot cas, en fer clic a “Finalitzar compra” l’usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu.

Sobre pagaments recorrents, subscripcions i períodes de prova

En la contractació de serveis de subscripció que impliquin pagaments recurrents, amb o sense període de prova, l’usuari cedirà el seu consentiment perquè els futurs pagaments es realitzin iniciats pel propi Lloc Web, com a comerç electrònic. Així mateix, en compliment de la normativa RGPD, pot exercir els seus drets en matèria de privadesa i sol·licitar l’eliminació de les dades. Consulta la política de privadesa.

6. Entrega

En els casos en què sigui procedent realitzar el lliurament físic del bé contractat, els lliuraments s’efectuaran en l’àmbit del territori següent: Espanya (Península i Balears).

Exceptuant aquells casos en què existeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si escau, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats a cada confirmació de compra serà lliurada en el termini assenyalat al Lloc Web segons el mètode d’enviament seleccionat per l’Usuari i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies naturals comptadors des de la data de la confirmació de la comanda.

Si per algun motiu, que li fos imputable, El Centre no pogués complir la data de lliurament, contactarà amb l’Usuari per informar-lo d’aquesta circumstància i, aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es fan en dies laborables.

Si resultés impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l’Usuari, la comanda podria ser tornada al magatzem. Tot i això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com fer perquè sigui lliurat de nou.

Si l’Usuari no estarà al lloc de lliurament a la franja horària convinguda, cal que us poseu en contacte amb El Centre per convenir el lliurament un altre dia.

En cas que transcorrin 30 dies des que la seva comanda estigui disponible per entregar-la, i no hagi estat lliurada per causa no imputable a El Centre, El Centre entendrà que l’Usuari desitja desistir del contracte i aquesta es considerarà resolt. Com a conseqüència de la resolució del contracte, tots els pagaments rebuts de l’Usuari us seran retornats, a excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció pròpia de l’Usuari d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que ofereix el Lloc Web , sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies naturals des de la data en què es considera resolt el contracte.

Això no obstant, l’Usuari ha de tenir present que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional que li podrà ser repercutit.

A efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurada en el moment en què l’Usuari o un tercer indicat per l’Usuari adquireixi la possessió material dels productes, cosa que s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l’adreça de lliurament convinguda.

Els riscos que es puguin derivar dels productes seran a càrrec de l’Usuari a partir del moment del seu lliurament. L’Usuari adquireix la propietat dels productes quan El Centre rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació a la compra o adquisició efectuada, incloses les despeses d’enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquesta té lloc en un moment posterior a la recepció completa de l’import objecte de pagament pel Centre.

De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament i/o prestació s’entenen localitzades al territori d’aplicació de l’IVA espanyol si la direcció de lliurament està en territori espanyol tret de Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.

7. Mitjans tècnics per corregir errors

Es posa en coneixement de l’Usuari que en cas que detecti que s’ha produït un error en introduir dades necessàries per processar la seva sol·licitud de compra al Lloc Web, podrà modificar-los posant-se en contacte amb El Centre a través dels espais de contacte habilitats al Lloc Web, i, si escau, a través d’aquells habilitats per contactar amb el servei d’atenció al client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitades a la clàusula primera (Informació general). Així mateix, aquestes informacions també podrien solucionar-se per l’Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.

En qualsevol cas, l’Usuari, abans de fer clic a “Finalitzar compra”, té accés a l’espai, la cistella o la cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot fer modificacions.

De la mateixa manera, es remet a l’Usuari a consultar l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús i, en concret, la Política de Privadesa per demanar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) ia la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

8. Devolucions

Pot consultar la nostra política de reemborsaments i devolucions en el següent enllaç: https://centredemocratic.cat/reemborsaments_devolucions/

9. Exoneració de Responsabilitat

Llevat de disposició legal en sentit contrari, El Centre no acceptarà cap responsabilitat per les pèrdues següents, amb independència del seu origen:

 • qualssevol pèrdues que no fossin atribuïbles a cap incompliment per part seva;
 • pèrdues empresarials (incloent-hi lucre cessant, d’ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes);
 • o de tota altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per les dues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre les dues parts.

Igualment, El Centre també limita la seva responsabilitat quant als casos següents:

 • El Centre aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte al Lloc Web, però no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de manca de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s’utilitzi d’altres d’aquest caràcter.
 • El Centre actuarà amb la màxima diligència per posar a disposició de l’empresa encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. Tot i això, no es responsabilitza per perjudicis provinents d’un mal funcionament del transport, especialment per causes com vagues, retencions en carreteres, i en general qualsevol altres pròpies del sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte.
 • Errors tècnics que per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedeixin un funcionament normal del servei a través d’internet. Manca de disponibilitat del Lloc Web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. El Centre posa tots els mitjans al seu abast a l’efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament/lliurament dels productes, però s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.
 • El Centre no es farà responsable del mal ús i/o del desgast dels productes que hagi estat utilitzat per l’Usuari. Alhora, El Centre tampoc no es farà responsable d’una devolució errònia realitzada per l’Usuari. És responsabilitat de l’Usuari tornar el producte correcte.
 • En general, El Centre no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan aquest es degui a esdeveniments que estan fora del seu control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, a manera enunciativa però no exhaustiva:
  • Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
  • Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
  • Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
  • Impossibilitat de fer servir trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
  • Impossibilitat de fer servir sistemes públics o privats de telecomunicacions. Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D’aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i el Centre disposarà d’una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual al que duri la causa de força major. El Centre posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que permeti complir amb les seves obligacions malgrat la causa de força major.

10. Comunicacions per escrit i notificacions

Mitjançant l’ús d’aquest Lloc Web, l’Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb El Centre siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats al Lloc Web).

A efectes contractuals, l’Usuari consenteix a utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que El Centre enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afecta els drets reconeguts per llei a l’usuari.

L’Usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb El Centre a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si escau, a través dels espais de contacte del Lloc Web.
Igualment, llevat que s’estipuli el contrari, El Centre pot contactar i/o notificar a l’Usuari al seu correu electrònic oa l’adreça postal facilitada.

11. Renúncia

Cap renúncia del Centre a un dret o acció legal concreta o la manca de requeriment pel Centre del compliment estricte per l’Usuari d’alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d’un contracte o de les Condicions, ni exonerarà l’usuari del compliment de les seues obligacions.

Cap renúncia del Centre a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d’un contracte tindrà efecte, tret que s’estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se’l comuniqui a l’Usuari per escrit.

12. Nul·litat

Si alguna de les presents Condicions fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

13. Acord Complet

Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa en aquestes constitueixen l’acord íntegre existent entre l’Usuari i El Centre en relació amb l’objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.

L’Usuari i el Centre reconeixen haver consentit la celebració d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra banda, llevat del que figura expressament esmentat a les presents Condicions.

14. Protecció de Dades

La informació o dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a El Centre en el curs d’una transacció al Lloc Web, seran tractades d’acord amb el que estableix a la Política de Privadesa o de protecció de dades (continguda, si escau, a l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús). En accedir, navegar o fer servir el Lloc Web l’Usuari consenteix el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.

15. Legislació Aplicable i Jurisdicció

L’accés, la navegació o l’ús d’aquest Lloc Web i els contractes de compra de productes a través d’aquest es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l’accés, navegació i/o ús del Lloc Web, o amb la interpretació i execució d’aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre El Centre i l’Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i els tribunals espanyols.

16. Queixes i Reclamacions

L’Usuari pot fer arribar a El Centre les seves queixes, reclamacions o qualsevol altre comentari que vulgui fer a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).

A més, El Centre disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar al Centre en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).

Així mateix, si de la subscripció d’aquest contracte de compra entre El Centre i l’Usuari emanés una controvèrsia, l’Usuari com a consumidor pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell , de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) 2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE. Podeu accedir a aquest mètode a través del següent lloc web: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Informació Legal

En compliment de la normativa legal vigent, posem a la vostra disposició la següent informació legal d'aplicació al nostre lloc web.