Home > CURSOS > GRAFOLOGIA INFANTO-JUVENIL O PEDAGÒGICA

DESCRIPCIÓ

La Grafologia Infanto-Juvenil és una branca de la Grafologia que té com a finalitat el seguiment de l’evolució de l’escriptura dels infants, des dels primers gargots fins a l’edat en la qual l’escriptura, si ha seguit un procés de desenvolupament correcte, pren ja les característiques personals de l’escriptura de l’adult (als voltants dels 16 anys). La Grafologia Infanto- Juvenil serveix també per a detectar possibles problemàtiques que poden repercutir en el món personal, social i escolar del nen o del jove. És per això que aquesta branca de la grafologia és una eina molt útil tant per a l’escola com per als familiars o persones properes a l’infant o al jove. El grafisme (que inclou tota expressió gràfica: gargot, dibuix i escriptura) és un acte complex que està influenciat per diferents factors:

Les facultats cognitives i motrius- El desenvolupament maduratiu general del nen i, especialment, de la motricitat (de la qual depèn la motricitat fina necessària per a l’acte escriptor) i la coordinació mà-ull. També és important l’organització espacial, ja Seminari de Grafologia Infanto-Juvenil o Pedagògica Una eina imprescindible en el seguiment evolutiu del nen i per a la detecció de possibles problemàtiques i la seva solució. 3 que el nen s’ha de saber situar en un full en blanc i quina ha de ser la direccionalitat del traç. L’atenció i la memòria són també facultats que entren en joc en l’acte d’escriure.

L’escolarització i l’entrenament- És important que en el món de l’infant l’expressió gràfica sigui present, estimulada des dels primers gargots fets a casa com a primera eina comunicativa fins a l’expressió escrita de l’escola. Tota expressió gràfica ha d’esdevenir un acte quotidià, motivador i creatiu que repercutirà en el positiu desenvolupament global del nen.

L’estat emocional i psicològic del nen o jove- L’infant presentarà més facilitat a l’hora d’assimilar qualsevol matèria que li ensenyin a l’escola si el seu món li ofereix l’equilibri necessari per al seu desenvolupament emocional. Un estudi profund de l’escriptura i també del dibuix, ens pot donar molta informació: Si bé els trets grafonòmics en l’infant no poden ser interpretats com en la persona adulta perquè la seva escriptura està encara en procés de formació i personalització, sí que podem observar (fins i tot des de l’etapa del gargot i, per descomptat, amb el dibuix) algunes característiques personals: energia i força vital, necessitat d’expansió i contacte, capacitat de reacció a l’estímul, capacitat d’adaptació, creativitat, agressivitat o tranquil·litat, etc. Amb l’observació de la seva escriptura podem constatar si aquesta ha evolucionat d’acord amb les diferents fases cal·ligràfiques i estant en equilibri amb l’edat cronològica, sense presentar alteracions gràfiques que puguin indicar una possible disgrafia que impedeixi que l’escriptura sigui llegible, ordenada, fluïda i feta sense esforç. Implicant això un “handicap” en la seva actuació escolar. El seguiment de l’escriptura del nen o del jove també ens pot alertar de diferents problemàtiques psicològiques que l’estiguin afectant. Aquestes es veuran projectades alterant l’escriptura en el paràmetre gràfic representatiu. Molts cops es poden observar aquestes alteracions gràfiques abans que el problema es faci palès en la conducta. La Grafologia infanto-Juvenil representa una eina de gran utilitat en el món pedagògic.

PREU: 31€ (28€ socis de l'Ateneu Centre Democràtic).
*Recordeu que en cas de necessitat hi ha la possibilitat d'accedir a beca.

OBJECTIUS

L’objectiu d’aquest curs és aportar nocions sobre la Grafologia Infanto-Juvenil i la seva utilitat com a eina de recolzament per a docents, pares i tots aquells professionals que estiguin implicats en el desenvolupament i educació del nens i joves. El curs està plantejat en 10 sessions en les que s’explicaran les següents temàtiques.

Sessió 1
-Què és la Grafologia Infanto Juvenil.
-La seva utilitat tant en l’escola com en l’entorn personal dels infants i dels joves.
-L’escriptura en l’era digital.

Sessió 2
-El desenvolupament de l’escriptura infantil.
-Del gargot a l’escriptura.
-Les fases cal·ligràfiques: L’equilibri entre edat cronològica i edat grafomotora.

Sessió 3
-Les habilitats de base: a escriure s’aprèn jugant.

Sessió 4
-Lletra lligada o lletra d’impremta: quina és més adient?

Sessió 5
-Els senyals d’alarma en l’escriptura.
-Les problemàtiques psicològiques reflectides en l’escriptura.

Sessió 6
-La disgrafia, què és?
-Les dificultats visuomotores.
-Les dificultats motores.
-Test TPV

Sessió 7
-Disgrafia i escola.
-El nen/a disgràfic i la seva situació: com l’afecta a nivell escolar i personal.
-Detecció de la Disgrafia. Protocols. 5

Sessió 8
-Reeducació de l’escriptura disgràfica.
-Recuperació de l’equilibri edat cronològica/edat grafomotora.
-Prevenció de la disgrafia.

Sessió 9
-Educació gràfica: metodologia per a una escriptura eficaç.
-Del moviment a la forma
-El nen/a esquerrà

Sessió 10
-El estris escriptors.
-Les pautes.
-Són útils els quaderns de cal·ligrafia?
-La tablet.

HORARI: Divendres de 18.00 a 19.30.

SESSIONS: 10.  Els dies: 29 d'octubre; 5, 12, 19, 26 de novembre; 3, 10, 17 de desembre; 14 i 21 de gener.

PROFESSORA: Pilar Mèlich

INICI EL DIVENDRES 29 D'OCTUBRE DE 2021